OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
Dostawa, montaż oraz uruchomienie 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda, Budowa 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w miejscowości Trupel, gm. Kisielice

ZAMAWIAJĄCY:
Orlik sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa
Adres do korespondencji:
Orlik sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa
e-mail: leon@polwind.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda w miejscowości Trupel, gm. Kisielice

Charakterystyka przedsięwzięcia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Możliwość składania ofert częściowych: Nie . Możliwość składania ofert wariantowych: Nie.
Termin wykonania zamówienia: 30.10.2015r. Wymagane wadium: Nie.

RODZAJ PROCEDURY: Przetarg pisemny na podstawie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego. Wymagana klauzula tajności ceny.

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Najniższa cena oraz najszybszy termin realizacji

SIWZ, TERMINY:
SIWZ dostępna jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa) lub pocztą elektroniczną po uprzednim przesłaniu e-maila na adres: biuro@polwind.pl.
Termin na pobranie SIWZ: do 15.10.2014r.
Termin na zadawanie pytań przez Wykonawców odnośnie przedmiotu zamówienia: do 21.10.2014r.
Termin na udzielanie odpowiedzi przez Zamawiającego na zadane pytania odnośnie przedmiotu zamówienia: do 24.10.2014r.
Termin na złożenie oferty: do 31.10.2014r. do godz. 12:00
Termin wyboru Wykonawcy: do 30 dni od Terminu na złożenie ofert
Termin związania ofertą: 30 dni od Terminu na złożenie ofert

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zakończenia postępowania przetargowego bez podania przyczyn i bez wyboru oferenta, zmiany warunków postępowania przetargowego oraz zmiany terminów informując o tym w sposób w jaki dokonano ogłoszenia o przetargu.

ul. Włodarzewska 4/9,
02-384 Warszawa, Poland
phone: +48 22 257-88-29