OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
Wybór wykonawcy infrastruktury (roboty drogowe) niezbędnej do dostawy, montażu oraz uruchomienia 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda

Budowa 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w miejscowości Trupel, gm. Kisielice

ZAMAWIAJĄCY:

Orlik sp. z o.o.,
Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa

Adres do korespondencji:
Orlik sp. z o.o.,
Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa
E-mail: biuro@polwind.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie infrastruktury (roboty drogowe) niezbędnej do dostawy, montażu, oraz uruchomienia 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda w miejscowości Trupel, gm. Kisielice

Charakterystyka przedsięwzięcia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Projektach Budowlanych

Możliwość składania ofert częściowych: Nie . Możliwość składania ofert wariantowych: Nie.

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2015r. Wymagane wadium: Nie.

RODZAJ PROCEDURY: Przetarg pisemny na podstawie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego. Wymagana klauzula tajności ceny.

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Najniższa cena oraz dodatkowe warunki zawarte w SIWZ

SIWZ, TERMINY:

SIWZ dostępna jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Włodarzewska 4/9 02-384 Warszawa) lub pocztą
elektroniczną po uprzednim przesłaniu e-maila na adres: biuro@polwind.pl.

Termin na pobranie SIWZ: do 10.10.2014r.

Termin na zadawanie pytań przez Wykonawców odnośnie przedmiotu zamówienia: do 17.10.2014r.

Termin na udzielanie odpowiedzi przez Zamawiającego na zadane pytania odnośnie przedmiotu zamówienia: do 24.10.2014 r.

Termin na złożenie oferty: do 31.10.2014r. do godz. 12:00

Termin wyboru Wykonawcy: do 45 dni od Terminu na złożenie ofert

Termin związania ofertą: 45 dni od Terminu na złożenie ofert

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zakończenia postępowania przetargowego bez podania przyczyn i bez wyboru oferenta, zmiany warunków postępowania przetargowego oraz zmiany terminów informując o tym w sposób w jaki dokonano ogłoszenia o przetargu.

ul. Włodarzewska 4/9,
02-384 Warszawa, Poland
phone: +48 22 257-88-29